Skip Navigation LinksAna Sayfa > Resmi İstatistik Programı

Resmi İstatistik Programı Nedir?

Resmi İstatistik Programı (RİP); resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla beşer yıllık dönemler için hazırlanan programdır.
Resmi İstatistik Programı 2007-2011 dönemi tamamlanmış olup, İkinci Resmi İstatistik Programı 2012-2016 yıllarını kapsamaktadır.

Resmi İstatistik Programı, Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Resmi İstatistik Programının Kapsamı Nedir?


Resmi İstatistik Programı (RİP); verilerin, hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

Resmi İstatistik Programının Amacı Nedir?


Resmi İstatistik Programının amacı; 

 Resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek,
 Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan her alanda, güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf, tarafsız ve sadece tek bir Resmi İstatistik üretilmesini sağlamak,

 Resmi İstatistikleri bir çatı altında toplayarak ve kurumlar arasında etkili bir koordinasyon sağlayarak etkin bir işbölümü yapmak,

 Mevcut kaynakları azami fayda çerçevesinde kullanarak mükerrerlik ve gereksiz maliyetlerden kaçınmaktır.
 Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenmek,
 Cevaplayıcı yükü azaltmak,
 Kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanmak,
 Resmi istatistiklere olan güveni daha da artmak,
 Resmi istatistiklerde standardizasyon sağlanmak,
 Sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanarak, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirilmek.

Bakanlığımız Hangi Konu Başlıklarında Resmi İstatistik Üretmektedir?


1) Ormancılık İstatistikleri
2) İklim İstatistikleri
3) Su Kalitesi İstatistikleri
4) Su Kaynakları İstatistikleri
5) Biyolojik Çeşitlilik İstatistikleri
6) Korunan Alan İstatistikleri
7) Arazi Örtüsü İstatistikleri
8) Çölleşme İstatistikleri

I. Resmi İstatistik Programı (2007-2011)

 II. Resmi İstatistik Programı (2012-2016) 

III. Resmi İstatistik Programı (2017-2021)